IT til professionelle
Log Ind Indkøbskurv +45 7020 1110
  
    

Salgs- og leveringsbetingelser

CYR ApS handler udelukkende med momsregistrede virksomheder og offentlige institutioner.

 • AFTALEGRUNDLAGET
  1. Aftalegrundlaget er den af CYR ApS fremsendte ordrebekræftelse samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er gældende for alle leverancer, medmindre anden skriftlig aftale er indgået.
  2. Særlige købsbetingelser angivet af køber før eller efter modtagelsen af ordrebekræftelsen og nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal være skriftligt godkendt af CYR ApS for at ændre aftalegrundlaget.
  3. Såfremt en bestemmelse i nærværende betingelser findes ugyldig, forbliver de øvrige bestemmelsers gyldighed uberørt heraf. Fortolkningen af aftalegrundlaget skal herefter ske med størst mulig tilnærmelse til det tilstræbte formål.

 • LEVERING
  1. Levering sker som angivet i ordrebekræftelsen, idet INCOTERMS 1990 finder anvendelse. Er intet andet angivet i ordrebekræftelsen sker levering EXW.
  2. Produkterne leveres i CYR ApS standardemballage, medmindre anden aftale fremgår af ordrebekræftelsen. Ved levering EXW,FCA, FAS eller FOB skal særlige tidsfrister for ankomst til bestemmelsesstedet godkendes af CYR ApS.
  3. Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet og andre data anført i kataloger, prislister og lignende er kun bindende for CYR ApS, i det omfang ordrebekræftelsen henviser hertil.
  4. Er leveringstiden i ordrebekræftelsen angivet med ugenummer, er leveringen rettidig, såfremt den finder sted inden ugens udgang, hvorved forstås søndag kl. 24.00. Er leveringstiden i ordrebekræftelsen angivet med en dato, er leveringen rettidig, såfremt den finder sted inden den pågældende dag kl. 24.00.
  5. Såfremt der indtræder forsinkelse i forhold til det aftalte leveringstidspunkt, er CYR ApS berettiget til at udskyde leveringstidspunktet med to uger regnet fra leveringstidspunktet, uden at køber i den anledning kan hæve aftalen eller kræve erstatning.
  6. CYR ApS påtager sig intet ansvar for følgeskader af nogen art, herunder driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af forsinket levering.

 • PRISER
  1. Alle priser er ekskl. moms og andre afgifter.
  2. Moms og andre afgifter er CYR ApS berettiget til at opkræve hos køber i overensstemmelse med de regler og de satser, der på tidspunktet for fakturaudstedelsen er gældende.
  3. CYR ApS kan med et varsel på 30 dage ændre de aftalte vilkår og priser. Køber er berettiget til, inden 15 dage er forløbet efter modtagelsen af meddelelsen om ændring af vilkår og priser, at annullere aftaler om leverancer omfattet af de nye vilkår og priser.
  4. Fremgår det af ordrebekræftelsen at CYR ApS i tilknytning til levering EXW, FCA, FAS eller FOB skal arrangere transporten frem til bestemmelsesstedet, faktureres omkostningerne hertil særskilt.

 • BETALINGSBETINGELSER
  1. Betalingsbetingelserne er, medmindre andet er aftalt, 14 dage netto kontant fra fakturadatoen.
  2. Betaling sker, medmindre andet er aftalt, i danske kroner og beløbet skal tilgå CYR ApS gebyrfrit.
  3. Betales beløbet ikke rettidigt, er CYR ApS berettiget til at regne morarenter af det skyldige beløb med 1,5% pr. påbegyndt måned fra fakturadatoen. CYR ApS er desuden berettiget til at opkræve gebyr for udsendelse af påkravsskrivelser m.m.
  4. Der kan ikke ske modregning i CYR ApS tilgodehavende med noget krav, der ikke vedrører den af fakturaen omhandlede leverance.
  5. CYR ApS kan til enhver tid forlange at køberen stiller en efter CYR ApS opfattelse tilstrækkelig sikkerhed for købesummens betaling. Stiller køber ikke nævnte sikkerhed er CYR ApS berettiget til efter eget valg at hæve handelen eller at tilbageholde købsgenstanden, indtil købesummen er betalt.
 • EJENDOMSFORBEHOLD
  1. De leverede produkter forbliver CYR ApS ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et sådan ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

 • EKSPORTTILLADELSER
  1. CYR ApS fremskaffer mod køberens erlæggelse af et af CYR ApS fastsat gebyr de nødvendige dokumenter til eksport fra Danmark.
  2. CYR ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse opstået i forbindelse med fremskaffelse af eksporttilladelser og nødvendige dokumenter i tilknytning hertil, med mindre forsinkelsen alene skyldes forhold hos CYR ApS.
  3. CYR ApS kan ikke gøres ansvarlig for at eksporttilladelse fra Danmark ikke kan opnås, med mindre CYR ApS skriftligt har indestået for at sådan eksporttilladelse kan opnås.

 • REKLAMATION
  1. Køber forpligter sig straks ved varens modtagelse at foretage en omhyggelig undersøgelse af denne, med henblik på konstatering af eventuelle mangler. Såfremt køberen herefter ønsker at rejse krav mod CYR ApS, skal køberen straks meddele dette skriftligt til CYR ApS, såfremt kravet vedrører det leverede antal, den leverede type, synlige fejl eller afvigelser i aftalte mål, materialer mv.
  2. For andre mangler skal reklamationen ske straks efter at manglen er eller burde være konstateret, dog senest 14 dage efter varens modtagelse.

 • MANGLER
  1. Såfremt køber efter punkt 7. rettidigt har reklameret over for CYR ApS i anledning af mangler, er CYR ApS, såfremt manglen anerkendes, forpligtet til efter eget valg enten helt eller delvis at foretage omlevering eller afhjælpe manglen og/eller yde køberen forholdsmæssigt afslag i købesummen for den af manglen på varen påførte værdiforringelse. CYR ApS ansvar for mangler skal dog i intet tilfælde overstige den fakturerede købspris for de mangelfulde varer.
  2. CYR ApS er ikke ansvarlig for mangler ud over hvad der udtrykkeligt følger af pkt. 8.1. CYR ApS er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder drifts- og avancetab inkl. fordringer fra tredjemand.
  3. Er den omhandlede leverance udviklet eller produceret i henhold til købers specifikationer, er køber ansvarlig for at alle oplysninger som gives CYR ApS, er korrekte.
  4. Med mindre særlig skriftlig aftale om udvikling eller levering af et produkt til et bestemt formål, er indgået med specifikation af hvilke krav produktet skal opfylde, kan der ikke over for CYR ApS rejses krav om at produktet ikke tjener det formål som køber havde forudsat.
  5. Har køber fået udleveret en prøve eller er det aftalt at første leverance er at betragte som en prøveleverance, kan køber ikke rejse krav mod CYR ApS for noget forhold som køber burde have konstateret inden prøven godkendtes.

 • GARANTI
  1. Fremgår intet andet af ordrebekræftelsen yder CYR ApS 12 måneders garanti på nyt udstyr.

 • PRODUKTANSVAR
  1. CYR ApS er ansvarlig for personskade og forbruger-tingskade i overensstemmelse med lov nr. 371 af 7. juni 1989 om produktansvar.
  2. CYR ApS påtager sig intet ansvar for følgeskader af nogen art, herunder driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af defekter ved det leverede.
  3. CYR ApS er ikke ansvarlig for skade på produkter der er fremstillet af køber, eller på produkter hvori disse indgår, eller i øvrigt for skader på fast ejendom eller løsøre, medmindre det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af CYR ApS eller andre som CYR ApS har ansvaret for.
  4. CYR ApS ansvar for skader som nævnt under pkt. 10.3, kan i intet tilfælde overstige kr. 5.000.000,- for hver enkelt skade og er i tilfælde af, af de af ordrebekræftelsen omfattede produkter forvolder flere skader som nævnt under pkt. 10.3, undergivet samlet maksimum på kr. 5.000.000,-.
  5. I den udstrækning CYR ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde CYR ApS skadesløs for det ansvar som denne måtte blive pålagt, for så vidt det går ud over ovenfor fastsatte bestemmelser.
  6. CYR ApS og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved samme domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade der påstås forårsaget af den leverede vare.

 • RETTIGHEDER
  1. Alle rettigheder af enhver art over produkt, tegninger, design, tekniske data m.v. forbliver CYR ApS ejendom.
  2. Udvikler CYR ApS og køber i fællesskab produkter, har CYR ApS alene ejendomsretten og eventuelle immaterial-rettigheder til produkt, tegninger, design, tekniske data mv. og er berettiget til at disponere herover i enhver henseende, herunder - men ikke begrænset til, produktion til andre kunder, patentering eller anden sikring af eneretten, indgåelse af licensaftaler samt til videreudvikling.
  3. Oplysninger om de af pkt. 11.1 omfattede forhold og 11.2 må ikke uden CYR ApS skriftlige tilladelse anvendes af køberen eller kopieres, reproduceres, overgives, eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab.

 • TREDJEMANDS RETTIGHEDER
  1. Køber er forpligtet til at friholde CYR ApS for ethvert krav der rejses af tredjemand mod CYR ApS, som følge af tredjemands rettigheder i form af patenter, mønstre,varemærker mv. over genstande, materialer og oplysninger, som køber har givet til CYR ApS til brug for udvikling og/eller produktion af varer, samt til at refundere CYR ApS enhver omkostning der afholdes som følge heraf.

 • FORCE MAJEURE
  1. Hverken CYR ApS eller kunden skal i henhold til denne aftale anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold der ligger uden for partens kontrol, herunder strejke og lockout og som parterne ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum og som CYR ApS ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter at force majeure er indtrådt.
  2. CYR ApS vil tilstræbe, at leverance kan ske med forsinkelse svarende til den periode, i hvilken der har hersket force majeure tilstande.

 • RETURVAREPOLITIK OG RETURRET
  1. Kunden har fuld returret inden for 14 dage fra leverancedatoen. Returretten er betinget af, at kunden følger de i punkt 14.2 nævnte returneringsinstruktioner.
  2. Returnering af varer kan kun ske efter forudgående meddelelse til CYR ApS. Varer der returneres, skal for købers regning og risiko leveres til sælgers lager. Varerne skal returneres i salgsbar stand og med indtakt og ubrudt emballage, påført returnummer, ordrenummer eller en kopi af fakturaen. Sælger vil ved returnering opkræve et returneringsgebyr. Korrekt modtagelse og returnering af produkterne kontrolleres efter ankomsten, af CYR ApS, hvorefter kunden krediteres de returnerede produkter under forudsætning af, at kundens ovenfor nævnte forpligtelser er opfyldt.

 • TVISTIGHEDER
  1. Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver tvivl om og i forbindelse med nærværende aftale skal, såfremt en almindelig ordning ikke kan opnås mellem parterne, indbringes for Sø- og Handelsretten i første instans, såfremt sagsgenstanden opgjort efter retsgebyrreglerne ikke overstiger kr. 500.000. Overstiger sagsgenstanden dette beløb, kan hver af parterne fordre, at sagen afgøres ved en voldgift, der nedsættes efter reglerne under Dansk Voldgiftsinstitut.

Apple
Lenovo
Microsoft
VM Ware
Cisco
Hewlett Packard Enterprise
WatchGuard
Zebra
HP